+48 502 228 882 biuro@studio.nanashi.pl
Oferta Portfolio Kontakt

Polityka Prywatności Strony Internetowej WWW.STUDIO.NANASHI.PL

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady, zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa przysługujące Użytkownikowi, określa prawa i obowiązki Administratora tych danych oraz informuje o używaniu plików cookies (tzw. ciasteczek).
 2. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług elektronicznych, dostępnych w ramach niniejszej strony internetowej.
 3. Niniejsza Polityka prywatności przedstawia zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi Właściciel strony internetowej oraz określone przepisami prawa mechanizmy zapewniające jego prywatność. Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą.
 4. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą priorytetową. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) oraz mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu. Nasze motto brzmi: „Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych”.
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej https://studio.nanashi.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
§ 2. Administrator danych osobowych
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maciej Kichman, prowadzący Firmę Studio NOVUM z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 17, 84-100 Błądzikowo, NIP: 8411591975; REGON 221035734. Jest on również Właścicielem niniejszej strony internetowej.
 2. Administrator jest jednocześnie usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn.zm.), to jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną.
 3. Administrator wypełnia obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administrator w celu zapewnienia najwyższego standardu poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne.
 5. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@studio.nanashi.pl.
§ 3. Cel przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  • kontaktu z Firmą Studio NOVUM Maciej Kichman,
  • zawarcia i wykonania umowy o usługi,
  • dokonywania płatności za usługi,
  • wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych,
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy,
  • mediacji rozwiązywania sporów,
  • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych w tym celu,
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług,
  • przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu,
  • rozwiązywania problemów technicznych,
  • archiwizacji danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe są potrzebne w szczególności do:
  • zarejestrowania się na stronie internetowej,
  • przyjmowania zamówień,
  • zawarcia umowy,
  • obsługi zleceń,
  • dokonania rozliczeń,
  • wykonania usługi lub dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,
  • korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich, takich jak np. odstąpienie od umowy, rękojmi,
  • przyjmowania wniosków,
  • rozpatrywania reklamacji.
 3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, w efekcie czego Administrator będzie także przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych (np. o nowych produktach lub usługach, promocjach i wyprzedażach).
§ 4. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania Panią/Pana danych osobowych jest uzależniony od okresu niezbędnego do realizacji wymienionych powyżej celów i od podstawy prawnej i będzie to odpowiednio czas:
 • trwania umowy,
 • do momentu wycofania zgody.
§ 5. Zbieranie danych
Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników niniejszej strony internetowej są zbierane przez Administratora danych na dwa sposoby:
 1. informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika,
 2. informacje uzyskiwane podczas korzystania ze strony internetowej, w tym m.in.:
  • informacje w dziennikach serwerów,
  • adres IP,
  • pliki cookies, o których mowa w § 9. niniejszej Polityki Prywatności.
§ 6. Rodzaje danych
 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  • których podanie jest niezbędne do zarejestrowania się na stronie internetowej, korzystania z formularza kontaktowego oraz subskrypcji newslettera (imię i nazwisko, adres e-mail),
  • których podanie jest niezbędne do dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej (imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, adres dostawy, numer telefonu),
  • podawane opcjonalnie (data urodzenia, numer PESEL w razie żądania wystawienia faktury, numer NIP w razie żądania wystawienia faktury przez przedsiębiorcę).
 2. Administrator przetwarza informacje dotyczące numeru rachunku bankowego Użytkownika w celu dokonania zwrotu należności w razie odstąpienia od umowy lub uznania reklamacji, jeśli zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika.
§ 7. Prawa Użytkownika
 1. Prawa Użytkownika są szczegółowo określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W szczególności Użytkownik ma prawo do:
  • żądania od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych,
  • wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych ze strony internetowej,
  • kontroli przetwarzania swoich danych, zawartych w zbiorach danych,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem obowiązujących przepisów lub ich przechowywanie stało się zbędne.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w momencie rejestracji na stronie internetowej bądź w momencie potwierdzenia transakcji dokonanej na stronie internetowej.
 4. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak wskutek jej nieudzielenia Administrator ma prawo zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną.
§ 8. Udostępnianie danych
 1. Administrator w celu świadczenia usług może w określonych przypadkach udostępniać dane osobowe:
  • upoważnionym pracownikom Administratora w celu wykonania obowiązków,
  • partnerom handlowym i kontrahentom, jeśli udostępnienie tych danych jest niezbędne do świadczenia usług i sprzedaży towarów przez Administratora,
  • na żądanie organom władzy publicznej i administracji, przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, jeśli obowiązek udostępnienia danych określają przepisy prawa.
 2. Użytkownik podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ww. przypadki udostępnień.
§ 9. Pliki cookies
 1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z niniejszej strony internetowej, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej strony internetowej, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Firmy Nanashi Studio Reklamy w celu optymalizacji działań.
 5. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • cookies sesyjne - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;
  • cookies trwałe - są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.
 6. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Zmiana domyślnych ustawień przeglądarki wiąże się z ryzykiem całkowitego bądź częściowego uniemożliwienia poprawnego działania serwisu.
§ 10. Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 02.02.2020.
Menu
keyboard_double_arrow_right OFERTA
keyboard_double_arrow_right PORTFOLIO
keyboard_double_arrow_right KONTAKT
Extra
keyboard_double_arrow_right POLITYKA PRYWATNOŚCI
Kontakt
NANASHI - Studio Reklamy
mail biuro@studio.nanashi.pl
phone_in_talk +48 502 228 882